Privaatsuspoliitika

1. Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on OÜ Tharapita Design (E.Kitse 8, Tartu, registrikood 12813033). Andmekaitse spetsialist on määratud Kaupo Noormaa, e-maili aadressiga  kaupo[at]tharapita.eu

2. Isikuandmete töötlemisel järgitakse Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte.

3. Vastutav töötleja kogub järgmiseid isikuandmeid: nimi, sugu, sünnipäev, isikukood, telefoninumber, e-mail ja ostuajalugu.

4. Muuhulgas töödeldakse isikuandmeid ja kogutakse järgmistel eesmärkidel: ostuanalüüside tegemiseks, kaupade müügiks ja teenuste osutamiseks, kliendi lojaalsusprogrammi teenindamiseks. Vastutaval töötlejal on õigus teha isikuandmete andmebaasi päringuid, andmeid analüüsida, sorteerida ja teha valimeid.

5. Vastutav töötleja ei avalda talle teatavaks saanud andmeid kolmandatele isikutele. Tharapita Design OÜ teenused sh infoühiskonna teenused ei ole suunatud lastele alla 13 aastat.

6. Liitudes kliendiprogrammiga, annab klient nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks. Vastutavale töötlejale edastatud isikuandmed on kaitstud ning käsitletakse konfidentsiaalse informatsioonina, sh e-poe tellimuste keskkonnas säilitatavad andmed kliendi ja tema tellimuste kohta. Andmeside kliendi ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab kliendi isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Andmetöötlejal puudub ligipääs kliendi konfidentsiaalsetele panga- ja maksekaardi rekvisiitidele.

7. Vastutav andmetöötleja rakendab kõiki meetmeid, sh infotehnoloogilisi ja organisatoorseid, kogutud isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

8. OÜ Tharapita Design võib volitada isikuandmeid töötlema teisi juriidilisi isikuid (volitatud töötleja) tingimusel, et sellise töötlejaga on sõlmitud leping, mille kohaselt volitatud töötleja on kohustatud hoidma töödeldavad isikuandmed konfidentsiaalsetena ning tagama isikuandmete kaitse vastavalt seaduses sätestatud nõuetele. Sellisteks volitatud töötlejateks on kassatarkvara teenusepakkujad, tarkvaraarenduspartnerid, logistikateenusepakkujad ja turundusteenusepakkujad.

9. Ajakohase juriidilistest isikutest volitatud töötlejate nimekirja teeb OÜ Tharapita Design kliendile teatavaks kliendi taotluse alusel, mis on esitatud kirjalikult OÜ Tharapita Design aadressile E.Kitse 8, 51011 Tartu või e-posti aadressile kaupo[at]tharapita.eu

10. Kliendil on õigus igal ajal saada teavet ning tutvuda enda isikuandmetega, taotleda juurdepääsu enda isikuandmetele, taotleda enda isikuandmete parandamist, taotleda enda isikuandmete piiramist, taotleda enda isikuandmete kustutamist, taotleda enda isikuandmete ülekandmist, õigused seoses automatiseeritud töötlusega, õigus järelevalveasutuse hinnangule. Samuti on õigus võtta tagasi varasemalt antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks. Teabe saamiseks ja tutvumiseks esitab klient vastava kirjaliku taotluse aadressile kaupo[at]tharapita.eu

11. Isikuandmete vastutav töötleja võib saata kliendile uudiskirju, sh rahulolu küsitlusi ning pakkumisi kliendi e-mailiaadressile või SMSi vahendusel ainult juhul, kui klient on andnud eelnevalt nõusoleku kliendiprogrammiga liitumise hetkel või iseteenindus keskkonnas.

12. Kliendil on igal ajal võimalik loobuda saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest, andes sellest teada e-kirja teel kaupo[at]tharapita.eu aadressil või järgides e-kirjas toodud juhiseid.

13. Kliendil on igal ajal võimalik oma isikuandmetega tutvuda või neid osaliselt muuta, edastades vastava soovi aadressil kaupo[at]tharapita.eu. Kogutud isikuandmete kustutamiseks esitab klient vastava kirjaliku taotluse aadressile kaupo[at]tharapita.eu

14. Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega OÜ Tharapita Design-i andmekaitseametniku, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui Andmesubjekt leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi. Andmekaitseameti (AKI) kontaktandmed leiab AKI koduleheküljel aadressil: http://www.aki.ee/et/inspektsioon/kontaktid-nouandetelefon.

15. Vastutav andmetöötleja muudab ja/või kustutab kliendi andmed pärast seda, kui kliendi isikusamasus on tuvastatud.

16. Kliendi isikuandmete säilitamise tähtaeg on viis aastat alates viimasest ostust.

17. Juhul kui isikuandmete töötlemine toimub uuel eesmärgil kui see, milleks isikuandmeid algselt koguti, või ei põhine andmesubjekti antud nõusolekul, hindab OÜ Tharapita Design hoolikalt sellise uue töötluse lubatavust. OÜ Tharapita Design võtab selle kindlakstegemiseks, kas uuel eesmärgil töötlemine on kooskõlas eesmärgiga, mille jaoks isikuandmeid algselt koguti, muuhulgas arvesse:

(1) seost nende eesmärkide, mille jaoks isikuandmeid koguti, ja kavandatava edasise töötlemise eesmärkide vahel;

(2) isikuandmete kogumise konteksti, eelkõige andmesubjekti ja OÜ Tharapita Design vahelist seost;

(3) isikuandmete laadi;

(4) kavandatava edasise töötlemise võimalikke tagajärgi andmesubjektide jaoks;

(5) asjakohaste kaitsemeetmete olemasolu. Privaatsuspoliitikat võib OÜ Tharapita Design ühepoolselt muuta sellest Klienti ette teavitades vähemalt 2 nädalat.

OÜ Tharapita Design võib privaatsuspoliitika tingimusi vastavalt seadusele ühepoolselt muuta. Muutmisest teavitab OÜ Tharapita Design andmesubjekte OÜ Tharapita Design koduleheküljel või muul viisil.

18. OÜ Tharapita Design kasutab oma veebilehtedel küpsiseid, sh Google Analytics ja Hotjar, klienti sellest teavitades ning temalt nõusolekut küsides.